HYPOTHEEKINFO
OFFERTE
HUIS & FISCUS
BEREKEN
OVER ONS
Fiscale Informatie
Boxenstelsel
Overzicht fiscale aftrekbaarheid
kapitaalverzekering eigen woning (KEW)
Fiscaal Partnerschap
Overwaarde
Renteaftrek 2 woningen
Beperking hypotheekaftrek (belastingplan 2004)


Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)


Sinds de invoering van de Wet Inkomstenbelasting 2001 bestaat een speciale vrijstelling voor uitkeringen uit hoofde van kapitaalverzekeringen die in verband met de financiering van een eigen woning zijn gesloten (KEW). Deze vrijstelling is echter alleen van toepassing als aan een aantal stringente voorwaarden is voldaan:

  • Er dient tenminste 15 jaar aansluitend ( of tot het overlijden van de verzekerde) premie betaald te worden, waarbij de hoogste premie niet meer bedraagt dan tienmaal de laagste.
  • Uitkering uit hoofde van de verzekering dient te worden gebruikt voor de aflossing van de schuld die is aangegaan voor aankoop/onderhoud van de eigen woning.
  • De kapitaalverzekering geeft recht op een ??nmalige uitkering bij leven of overlijden van de verzekeringsnemer of zijn echtgenote of partner.
De uitkering uit de Kapitaalverzekering Eigen Woning is vrijgesteld van belastingheffing voorzover de looptijd maximaal 30 jaar is en de uitkering niet m??r bedraagt dan de hypothecaire schuld, met een maximum van ? 134.500,? bij 20 jaar premiebetaling en een maximum van ? 30.500,? bij 15 jaar premiebetaling. Deze vrijstellingen gelden per uitkeringsbegunstigde, indien sprake is van een partner en beiden zijn begunstigde op de polis geldt een dubbel bedrag, te weten ? 269.000,? respectievelijk ? 61.000,?. Indien u gebruik maakt van de vrijstelling bij 15 jaar dan wordt dit bedrag in mindering gebracht op uw vrijstelling die geldt na 20 jaar premiebetaling. De vrijgestelde bedragen worden jaarlijks ge?ndexeerd. Indien een uitkering te zijner tijd meer bedraagt dan de (ge?ndexeerde) vrijstelling, is over het interestbestanddeel in het meerdere inkomstenbelasting verschuldigd naar het progressieve tarief (maximaal 52%).

Indien een kapitaalverzekering die gesloten is v??r 1 januari 1992 tot een KEW wordt omgevormd, worden de hiervoor genoemde vrijstellingen verhoogd met de waarde per 31 december 2000 van de betreffende verzekering. Of dit altijd een verstandige keuze is, is de vraag. In Box 3 bestaat immers een vrijstelling van vermogensrendementsheffing voor kapitaalverzekeringen, gesloten v??r 14 september 1999 (mits nadien niet de duur is verlengd of het kapitaal is verhoogd anders dan op grond van gebruikelijke optieregelingen). Door gebruik te maken van deze Box 3 vrijstelling voor bestaande kapitaalverzekeringen die zijn gesloten v??r 1 januari 1992 blijven de KEW-vrijstellingen intact en heeft u de mogelijkheid van beide faciliteiten te profiteren.

 


Doe de Hypotheektest
Poll
Bent u bereid op latere leeftijd uw huis op te eten?
h? wat?, huis opeten? Dat smaakt toch niet.
Nooit over nagedacht
Nee, (als ik overlijd mogen erfgenamen mijn huis erven
JA, (lees meer over de Pensioen Optimaal Hypotheek)