HYPOTHEEKINFO
OFFERTE
HUIS & FISCUS
BEREKEN
OVER ONS
Kopen van een huis
Nationale Hypotheek Garantie
Borgsom of Garantieverklaring
Notaris
Taxatie
Koopakte
Kosten
Aandachtspunten
Gebreken aan een woning
Nieuwbouw
10 meestgestelde vragen
Slimme tips bij aankoop


Gebreken aan de Woning


Indien u na de aankoop van uw woning een gebrek hieraan ontdekt is de vraag wie u hierop moet aanspreken. Een "gebrek" is een omstandigheid die een normaal gebruik van de woning in de weg staat ?n dat reeds bestond ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst.
Voorbeelden: verrotte kozijnen onder de laag verf, scheurvorming in de muren als gevolg van een verzakte fundering, of een lekkend dak.

U zult de kosten in verband met herstel willen verhalen op de verkoper. Als koper kunt u stellen dat sprake is van non-conformiteit: het geleverde bezit niet de eigenschappen die voor een normaal gebruik nodig zijn ?n de aanwezigheid van die eigenschappen behoefde niet te worden betwijfeld.Een dak behoort niet te lekken, onder de vloer behoort geen halve meter water te staan en de muren behoren, onder het behang, niet vol met scheuren te zitten.Niet elk gebrek aan de geleverde woning zal echter leiden tot aansprakelijkheid van de verkoper. De verkoper heeft namelijk een mededelingsplicht en de koper een onderzoeksplicht. De vraag is waar de grens ligt.

 

Mededelingsplicht en onderzoeksplicht
De onderzoeksplicht van de koper is begrensd. In de regel mag hij afgaan op de juistheid van hetgeen de verkoper hem mededeelt. Wanneer de verkoper mededelingen omtrent een bepaald gebrek had moeten doen, kan deze zich er niet op beroepen dat de koper onvoldoende onderzoek heeft gedaan. De mededelingsplicht van de verkoper gaat v??r de onderzoeksplicht van de koper. Met deze regel wordt de koper bescherming geboden in een situatie waarin de verkoper een gebrek heeft verzwegen die hij eigenlijk had moeten meedelen.
Of de verkoper een mededelingsplicht heeft, is vooral afhankelijk van het feit of de verkoper­ v??r het sluiten van de koopovereenkomst­ van het gebrek op de hoogte was, of had kunnen zijn. Wist de verkoper van het gebrek, of had hij het kunnen weten, dan heeft hij in principe een mededelingsplicht. Dan is niet of nauwelijks meer van belang ?f en in hoeverre de koper onderzoek heeft gedaan.

Indien de verkoper niet op de hoogte was van het gebrek, is niet snel sprake van een mededelingsplicht. Echter, de bij de verkoper aanwezige kennis wordt in zekere mate ?geobjectiveerd?. Er wordt namelijk ook gekeken of de verkoper het gebrek ?had moeten kennen?. Dat zal eerder het geval zijn naarmate de verkoper deskundiger is. Een verkoper die zich door een makelaar laat bijstaan wordt deskundiger geacht dan een verkoper die zonder makelaar handelt.

Indien de verkoper g??n mededelingsplicht heeft, kan er toch sprake zijn van ?non-conformiteit?. Dat is het geval indien de koper voldoende onderzoek heeft verricht en later toch blijkt dat de geleverde woning niet de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn.


Aard van de woning

Naast de verhouding tussen mededelings- en onderzoeksplicht is er n?g een element dat een rol speelt, namelijk de aard van de woning. Aan de rechtbank te Utrecht werd een zaak voorgelegd waarin een woonhuis uit 1895 werd verkocht. Na het sluiten van de koopovereenkomst bleken er o.a. vochtproblemen te zijn. De vraag was of de verkopers voor deze gebreken aansprakelijk waren.De rechtbank merkte op dat van een bestaande woning, in dit geval gebouwd rond 1895, niet mag worden verwacht dat deze woning de eigenschappen van een nieuwe woning heeft. Of een verkoper aansprakelijk is, is derhalve mede afhankelijk van de aard van het verkochte pand. Geringe gebreken zal een verkoper van oudere panden niet hoeven te melden, omdat de koper dit kan verwachten. Ernstige gebreken, met name wanneer die een normaal gebruik verhinderen, moet de verkoper mededelen wanneer hij ze kent of behoort te kennen, ??k indien de koper niet naar dergelijke gebreken heeft gevraagd.
Indien de verkoper ernstige gebreken niet kent, zal hij toch aansprakelijk kunnen zijn omdat de koper ze niet behoeft te verwachten. Voorwaarde is dan wel dat de koper aan zijn onderzoeksplicht heeft voldaan.

JA, ik wil alvast weten waar ik aan toe ben!
Vraag online alvast een Hypotheekofferte op
Vraag een adviesgesprek aan


Doe de Hypotheektest
Poll
Bent u bereid op latere leeftijd uw huis op te eten?
h? wat?, huis opeten? Dat smaakt toch niet.
Nooit over nagedacht
Nee, (als ik overlijd mogen erfgenamen mijn huis erven
JA, (lees meer over de Pensioen Optimaal Hypotheek)